eTwinning

eTwinning
Here we are!

Thursday, June 2, 2016

6 grade answers

6 grade answers 
1.     Кој од дадените зборови означува предмет поврзан со домот?
Kitchen, dinning room, living room, wardrobe . . .
2.     Кој од следниве зборови означува главно јадење? Main corse (dinner, fish and chips , chicken, . . .
3.     Со брод се возиме по: sea, ocean. Lake. river
4.     Може да одиме да купуваме во: mall, supermarket,shopping center
5.     Пред да јадеме на масата ставаме: tablecloth, dishes, plates, bowl, spoon, fork, knife, glass
6.     Писмата ги праќаме во: post office
7.     Со што јадеме супа? spoon
8.     Фудбал играме на: play ground, football court, field
9.     Електронските писма ни стигаат на: email
10.  Кој од дадените музички инструменти има жици? Violin , guitar,
11.  Кој од дадените празници е денот на шегата? April`s fool
12.  Доврши ја следната реченица: We can swim in the …sea, river, lake, ocean, swimming pool
13.  Доврши ја реченицата: "I should look that video AGAIN, TOMMOROW, NEXT WEEK . . . . . ."
14.  Доврши ја следната реченица: We can order pancakes in THE REASTAURANT
15.  Доврши ја реченицата: His grandparents have a house in THE VILLAGE, THE COUNTRY, TOWN…..
16.  Потполни го зборот во реченицата: PIANO, VIOLIN, KEYBOARD is my favorite musical instrument.
17.  Доврши ја реченицата: I can’t imagine spending a day without my BEST FRIEND, LAPTOP, TABLET, PHONE . . . ..computer
18.  Доврши ја реченицата: My brother always works a lot, he is very , busy.
19.  Доврши ја реченицата: When we eat in a restaurant, my mother never eats the DESSERT, soup, meat salad.
20.  Кој од следниве зборови e описна придавка BEAUTIFUL, HANDSOME, NAUGHTY, TALL, KIND….
21.  Кој од следниве зборови е лична предметна заменка ME, YOU, HIM HER IT US THEM?
22.  Кој од следниве зборови е модален глагол CAN, MUST, SHOULD, ?
23.  Кој од следниве зборови е модален глагол во негативна форма CAN`t mustn`t shouldn`t?
24.  Кој од следниве зборови НЕ е описна придавка?
25.  Кој од следниве реченице е во заповедна форма Come here, Sit down, open the door . .Do the homework . . .:
26.  На што: What are you doing tomorrow? следува одговор
 I am studying for the test.
27.  Определи кој збор треба да стои во реченицата: Give them their money back!
28.  Како би му кажал на својот пријател да не доаѓа?
Don`t come, please. You shouldn`t come.
29.  Определи го исказот што значи: Не зборувај! Don`t talk, IMPERATIVE  заповед
30.  Кој би бил одговорот на то: Are you coming to my birthday?
Yes, sure. Sorry, no.
31.  Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: Shei is looking at the pictures.
32.  На то: Were you at the birthday party? следува одговор: Yes I was, No, I wasn`t.
33.  Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: She uses the computer every day.
34.  Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: The lion is a wild animal, it lives  in the jungle.
35.  Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: Where were you last weekend?
36.  Определи кој помошен глагол треба да стои на празното место во реченицата: What does this word mean?
37.  Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: We_were_ in Struga yesterday.
38.  Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: You__shouldn`t ____ smoke that much.
39.  Кој би бил одговорот на то: Where were you yesterday? I was at school
40.  Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе и подариш на твојата наставничка за роденден? I will buy her some flowers.  going
41.  Која е кратката форма на исказот: She was not at the party? Wasn`t
42.  Како би одговорил ако некој те праша: Каква е зградата во која живееш? Big, small, strange, old new
43.  На то: Можеш ли да читаш на Англиски? следува одговорот: Yes I can. / No, I can`t.
44.  Како би кажал дека можеш да црташ многу добро? I can draw very well
45.  На то: Каде беше вчера? ќе одговориш со: I was at school
46.  Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе правиш вечерва?
I am going to watch TV
47.  Како ќе прашаш: Дали можете да ми помогнете? Can you help me, please?
48.  Како ќе кажеш дека мајка ти е докторка? My mother is a doctor.
49.  Со кој од наведените зборови даваме наредба? Come here, Sit down, Open. . . . .
50.  Со кој од наведените зборови даваме совет? You should take an aspirin.
51.  Кога покануваме велиме: Come to my birthday party
52.  Определи го исказот што значи: Ајде да одиме на пливање. Let`s go to the swimming pool (swim)
53.  Кога посакуваме пријатен празник велиме: Happy Easter, Have a nice holliday
54.  Определи го исказот што значи: Што би сакале да јадете?
What would like to eat.
55.  Со кој од наведените зборови се извинуваме? Sorry, Excuse me  .. . Pardon . . .
56.  Со којa од наведените реченици ќе искажеш прифаќање на покана? Yes, sure, Yes of course, Yes, please
57.  Kоја од наведените реченици означува дневна рутина? Wash my face, comb my hair, brush my teeth, have breakfast
58.  Која од наведените реченици означува давање упатство? Go staright, left . . . Press the button
59.  Како би му дал совет на своето другарче да учи повеќе? You should practice/study more.
60.  Кој израз го користиш за да одбиеш нешто? No, thank you. Sorry, no
61.  Како би го советувал своето другарче ако има забоболка? You shouldn`t eat sweets. You should go to the dentist.
62.  Како би ја поканил својата другарка да ручате заедно? Let`s go to the reastaurant. Shall we go . . . . , Why don`t we go . . . . .
63.  Реченицата: I am sorry, but I must go to the hospital.”значи исто што и: Жалам , но морам да одам во болница.
64.  Како ќе го прашаш своето другарче: Дали беше на училиште? Were you at school ?
65.  Како ќе го опишеш градот во кој живеат многу луѓе? Big and noisy
66.  Како би го претставил своето другарче? This is my best friend . . . ., He is tall, . . . .
67.  Како ќе ги опишеш своите интереси? I like playing the guitar.
68.  Како ќе искажеш минато дејство: WAS / WERE
69.  Како ќе искажеш дејство кое планираш да го направиш:
I am going to . . .
70.  Како ќе искажеш што учите по предметот Географија? What do you learn (about) in Geography.
71.  Како ќе ги опишеш физичките карактеристики на другарчето: tall, fat, thin, slim . . . .blond, fair hair
72.  Како ќе го побараш телефонот од другарчето? Would you like to borrow me your phone? Can I have your phone, please? Can you give me your phone number. WHAT'S YOUR PHONE NUMBER?
73.  Со кој од наведените изрази би искажале сугестија? Why don`t we, Let`s, Shall.
74.  Како би му посакал на своето другарче пријатен викенд? Have a nice weekend!
75.  Со кој од наведените изрази можеш да го опишеш својот град?
Big and noisy, beautiful and interesting
76.  Како би го поканил своето другарче да дојде на прошетка со тебе?
Would you come,.... Why don`t we, shall we . . . . .FOR A WALK
77.  Кој од наведените изрази го користиш за да нарачаш сендвич во сендвичара? Excuse me , can I have cheese sandwich, please? I would like a sandwich please.What would you like to order?
78.  Како ќе одговориш ако некој те праша: What would you like to order?
I would like pizza and cola.
79.  Како ќе одговориш доколку некој те прашаш: Што ќе правиш утре? I am going to school tomorrow.
80.  Како би го прашал своето другарче за неговиот омилен училиштен предмет? What` s your favoirite subject at school
81.  Како ќе одговориш на то: Зошто не дојде вчера на училиште? I was at the cinema, I was ill, Because I was busy . . .  .
Why didn`t you come to school tomorrow?
82.  Како ќе прашаш некого: Каде беше на одмор? Where were you for holiday?
83.  Како ќе прашаш: Кога беше во Италија?When were you in Italy?
84.  Како ќе кажеш дека ти се допаѓа да учиш историја? I like History, I like to study, I like studying . . .
85.  Како ќе кажеш дека можеш да свириш на гитара?
I can play the guitar
86.  Како учтиво ќе прашаш: Што треба да направиме? What should we do?
87.  Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from school always go to see him when he is having a concert. He plays the guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts learning something else. He wants to become a doctor one day in future. He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would come true. They will love him anyway, because he is the best friend they have.
Кој свири на гитара?

88.  Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from school always go to see him when he is having a concert. He plays the guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts learning something else. He wants to become a doctor one day in future. He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would come true. They will love him anyway, because he is the best friend they have.
Што сака да биде Чарли во иднина?


89.  Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees many spiders on the the design.
За кого Стивен купува Божиќен подарок?

90.  Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees many spiders on the the design.
Колку вкупно фунти извадил Стивен од банката?


91.  Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees many spiders on the the design.
Што купил Стивен за подарок?

92.  Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up. After leaving school she was working as an assistant teacher at a kindergarten in London. While she was working as an assistant she met Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons: Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of the late 20th century. During her life she was the most photographed person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.
Во близина на кој град е родена принцезата Дијана?


93.  Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from school always go to see him when he is having a concert. He plays the guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts learning something else. He wants to become a doctor one day in future. He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would come true. They will love him anyway, because he is the best friend they have.
Кога редовно другарите на Чарли одат да го гледаат?

94.  Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from school always go to see him when he is having a concert. He plays the guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts learning something else. He wants to become a doctor one day in future. He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would come true. They will love him anyway, because he is the best friend they have.
Колку време Чарли свири на гитарата?


95.  Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from school always go to see him when he is having a concert. He plays the guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts learning something else. He wants to become a doctor one day in future. He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would come true. They will love him anyway, because he is the best friend they have.
Каков е Чарли со своите пријатели?


96.  Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees many spiders on the the design.
Што направил Стивен откако го купил подарокот?

97.  Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees many spiders on the the design.
Зошто Стивен купил подарок со пајаци?


98.  Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees many spiders on the the design.
Каде го ставил Стивен подарокот откако го завиткал?

99.  Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees many spiders on the the design.
Што направила мајката на Стивен откако го отворила подарокот?


100.                Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees many spiders on the the design.
Колку фунти му останале на Стивен откако го купил подарокот?    5

101.                Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up. After leaving school she was working as an assistant teacher at a kindergarten in London. While she was working as an assistant she met Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons: Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of the late 20th century. During her life she was the most photographed person, and she was using her celebrity status for raising awareness for many illnesses.
Каков ученик била принцезата Дијана?


102.                Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up. After leaving school she was working as an assistant teacher at a kindergarten in London. While she was working as an assistant she met Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons: Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of the late 20th century. During her life she was the most photographed person, and she was using her celebrity status for raising awareness for many illnesses.
 Што сакала да биде принцезата Дијана кога ќе порасне?

103.                Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up. After leaving school she was working as an assistant teacher at a kindergarten in London. While she was working as an assistant she met Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons: Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of the late 20th century. During her life she was the most photographed person, and she was using her celebrity status for raising awareness for many illnesses.
Што работела принцезата Дијана откако завршила со школувањето?

104.                Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up. After leaving school she was working as an assistant teacher at a kindergarten in London. While she was working as an assistant she met Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons: Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of the late 20th century. During her life she was the most photographed person, and she was using her celebrity status for raising awareness for many illnesses.
Со кого се венчала принцезата Дијана?

105.                Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up. After leaving school she was working as an assistant teacher at a kindergarten in London. While she was working as an assistant she met Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons: Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of the late 20th century. During her life she was the most photographed person, and she was using her celebrity status for raising awareness for many illnesses.
Колку деца имаала принцезата Дијана?


106.                Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees many spiders on the the design.
Што очекувал Стивен кога мајка му ќе го отворела подарокот?

107.                Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. David’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees manyspiders.
Зошто вриснала мајката на Стивен го отворила подарокот?


108.                Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months, Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to theshopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opens the present she screams with fright because she sees manyspiders on the design.
Кој му дава џепарлак на Стивен?

109.                Местото каде главното превозно средство се камилите се вика: DESERT
110.                Може да скијаме на: mountain
111.                Во зима се покриваме со: blanket
112.                Доврши ја реченицата: He is playing football at the playground, football court
113.                Дополни ја реченицата: My parents take me to the _____restaurant_______ every weekend for a family lunch”
114.                Кој од следниве зборови означува глагол во минато време?
Was, were, ED ED ED
115.                Дополни ја реченицата: He is swimming in the pool now.
116.                Дополни ја реченицата: She is going to her cousin next week.
117.                Дополни ја реченицата: Maria ___Does, likes!!!!!_____ а lot of talking on her mobile phone.
118.                Дополни ја реченицата: I___was__ at the zoo yesterday morning.
119.                Како ќе одговориш на то: Where were you last weekend? I was ---------
120.                Реченицата: Омилено јадење ми е супа; на англиски јазик гласи: My favourite food is soup
121.                Со кој од наведените искази ќе ја опишеш реката која поминува низ твојот град? Long and beautiful, clean,
122.                Која од наведените искази означува давање совет?
should
123.                Кој од наведените искази означува покана? Let`s why don`t we, Shall we . . . . .
124.                Како би му дал совет на другарчето да почне да се храни здраво? You should eat healthy food.
125.                Како ќе кажеш што учите по предметот музичко воспитување? What do you study in Music
126.                Како ќе ја опишеш својата другарка? Beautiful, long hair blue eyes, polite kind
127.                Како ќе му кажеш на другарчето да молчи? Be quiet.
128.                Како ќе прашаш: Каде беше на одмор?
Where were you on holliday
129.                Што би одговорил кога би те прашале: Кое е твоето омилено место за одмор? My  favourite place is  . . . . .
130.                Kако ќе кажеш дека концертот бил добар?
The concert was good
131.                Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used: “Elementary, my dear Watson!” all the time.
Каде биле Брајан и авторот на текстот претходната вечер?

132.                My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when they told me that. But the present came with a condition that I should share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my homework and for playing on-line games, and my sister was using it for reading on-line books and for chatting with her friends from University. One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really miss it.
За што го користел лап-топот аворот на текстот?

133.                My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when they told me that. But the present came with a condition that I should share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my homework and for playing on-line games, and my sister was using it for reading on-line books and for chatting with her friends from University. One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really miss it.
За што го користела лап-топот сестрата на авторот на текстот?


134.                Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used: “Elementary, my dear Watson!” all the time.
Како изгледал Шерлок Холмс?

135.                Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used: “Elementary, my dear Watson!” all the time.
Каков бил пријателот на Шерлок, Џон Вотсон?


136.                Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used: “Elementary, my dear Watson!” all the time.
Која фраза ја користел Шерлок многу често во филмот?

137.                Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives them some food when she is there.
Кога Соња им дава храна на мајмуните?


138.                Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives them some food when she is there.
Од горенаведениот текст извлечи заклучок:

139.                Што означува зборот kind?  љубезен

140.                Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives them some food when she is there.
Во Скопје има:

141.                Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives them some food when she is there.
Каде живее Соња?

142.                Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives them some food when she is there.
Мајмуните се :

143.                Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives them some food when she is there.
Зоолошката градина е место каде што    Соња

144.                Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives them some food when she is there.
Името градот во кој живее Соња е:

145.                Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives them some food when she is there.
Во горенаведениот текст заокружи го зборот кој означува многу.

146.                Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе правиш утре? I am going to study for the external testing.
147.                Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата :Give ……me…your pencil!
148.                На то: What are you doing this afternoon? следува одговор: I am visiting . . .
149.                Како би и кажал на твојата другарка да не оди? Don`t go ther. . . .
150.                Кој од следниве зборови e описна придавка? Beautiful . . kind, polite
151.                Може да пливаме во : swimming pool . . . . . ..
152.                Со велосипед се возиме по: mountain trail, cycling  . . .
153.                Доврши ја следната реченица: The guitar is…new old, noisy

154.                Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives them some food when she is there.
Од горенаведениот текст извлечи заклучок: Кое е омиленото место на Соња во Скопје?

155.                Robert goes to school every day. He has many school subjects like maths,
English, history, geography, IT, biology, sports, music etc. His favorite subject is music. He likes singing and playing instruments. His favorite musical instrument is the guitar. He has got his own guitar. After the classes he goes to the park with his school friends. He is playing on the guitar and his friends are singing popular songs.
Со кого оди Роберт во паркот?

156.                Robert goes to school every day. He has many school subjects like maths,
English, history, geography, IT, biology, sports, music etc. His favorite subject is music. He likes singing and playing instruments. His favorite musical instrument is the guitar. He has got his own guitar. After the classes he goes to the park with his school friends. He is playing on the guitar and his friends are singing popular songs.
Чија сопственост е гитарата на која свири Роберт?

157.                Кој од следниве зборови означува главно јадење?
158.                Како се нарекува дел од приборот за јадење со кој може да сечеме? knife
159.                Како се вика местото каде што може да штедиме пари? bank
160.                Во воздух се возиме со: plane, airplane, hellicopter
161.                Може да се скијаме на:
162.                Креветот го покриваме со:
163.                Печива купуваме во: bakery
164.                Со што сечеме леб?
165.                Доврши ја следната реченица:The violin is a …
166.                Што може да купиме во продавница за компјутерска технологија? laptop
167.                Доврши ја следната реченица:We can swim in the …pool
168.                Доврши ја следната реченица:We can order main course in a…reastaurant
169.                Кој од следниве зборови e описна придавка?
170.                Кој од следниве зборови е лична предметна заменка?him us them her, you me
171.                Кој од следниве зборови е модален глагол?
172.                На то: What are you doing this weekend? следува одговор:
173.                Определи кoj збор треба да стoи на празнoтo местoво реченицата :Give me………your book!
174.                Како би и кажала на својата пријателка да не доцни?Don` t be late
175.                Определи го исказот што значи:Молчи! Be quiet
176.                Кој би бил краткиот одговор на то: Are you coming to my house? Yes, I am, No, I `m not.
177.                Како би му кажал на својот пријател дека живееш во мало место? I live in a small place
178.                Како би прашале колку е висока Ана? How tall is Anna?
179.                На то: Were you at the market? следува одговор:
Yes, I was / No I wasn`t
180.                Како би одговорил ако некој те праша: Каде ќе одиш следната недела? Where are you going (to go) next weekend?
181.                Која е кратката форма на исказот:Mary was not at the library? wasn`t
182.                Како би одговорил ако некој те праша:Колкава е куќата во којаживееш? It`s very big
183.                Со кој од понудените зборови даваме совет? You should
184.                Определи го исказот што значи: Ајде да одиме на игранка.
Let`s go to the dancing party.
185.                Кога посакуваме пријатен викенд велиме: Have a nice holliday
186.                Определи го исказот што значи: Што би сакале да се напиете? What would you like to drink?
187.                Со кој од наведените зборови даваме опис? Nice, kind, polite, beautiful, mean, handsome . . . . .
188.                Кога даваме совет велиме: You should
189.                Како би му дал совет на својот другар да остане дома и да се одмори? Stay home and take a rest.
190.                Кој израз го користиш за да порачаш нешто во млечен ресторан? I would like to order . . . . .
191.                Како би го советувал својот другар ако има главоболка? You should take an aspirin.
192.                Како би го поканил својот другар да прошетате? Let`s, why don`t we go . . . , Shall we go .
193.                Реченицата: I`m sorry, but I must go to my music class, значи исто што и: Жалам но мора да одам на час по музичко.
194.                Како ќе го прашаш својот другар: Дали беше на роденденската забава? Were you at the b. party?
195.                Како ќе го опишеш своето место на живеење?
Nice and quiet (loud)
196.                Како би го поканил другарот на твојата роденденска забава утре? Would you like to come to my birthday party?
197.                Кога одбиваш покана, што велиш? Thank you
198.                Кога си во ресторанили пицерија, како те прашува келнерот што сакаш да порачаш? What would you like to order?
199.                Како би му посакал на својот другар пријатен летен одмор?
Have a nice holliday
200.                Како би го поканил својот другар да дојде на пазар со тебе? Let`s, why don`t we go . . . , Shall we go . . .
201.                Кој од наведените изрази го користиш за да нарачаш Пепси? I would like (to order) some Pepsi.
202.                Како ќе одговориш ако некој те праша: What would you like to order? I would like  . . . . . .
203.                Како ќе одговориш доколку некој те праша: Што ќе правиш наредниот викенд? What are you going to do next weekend?
204.                Kaкo би го советувал својот другар да учи англиски повеќе?
You should study more.
205.                Како би му посакал на својот другар убав ден? Have a nice day

206.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Кој збор во текстот означува омилен?


207.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Како се вика градот во кој живее Алмира?

208.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Во горенаведениот текст заокружи го зборот кој означува видови.

209.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Кога Кејт оди на училиште?

210.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Во горенаведениот текст заокружи го зборот кој означува предмет.

211.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Во Скопје има:

212.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Колку кина, театри и продавници има во градот?


213.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Омилени животни на Алмира се:

214.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Вo зоолошката градина има:

215.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Каде оди Алмира еднаш месечно?


216.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Кејт има:

217.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Каде оди Кејт по часовите?

218.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Омилен предмет наКејт и е:


219.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Кој е омилениот музички инструмент на Кејт?

220.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Што сака Кејт?


221.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Какви песни пеат пријателите на Кејт?

222.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Од горенаведениот текст извлечи заклучок:
Кое е омиленото место на Алмира во Скопје?

223.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Што им дава таа на тигрите?

224.                Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are veryinteresting. She gives them some food when she is there.
Кога Алмира им дава храна на тигрите?

225.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Со кого оди Кејт во паркот?


226.                Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths, English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors. Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar. After classes she goes to the park with her school friends.She is playing on the guitar and her friends are singing popular songs.
Чија сопственост е гитарата на која свири Кејт?
227.                Поголема водена површина од морето се вика: ocean
228.                Местото каде пливаат големи риби се вика: ocean, sea
229.                Кога сакаме да гледаме драма одиме на: theatre
230.                По предметот историја учиме за: History
231.                Кога некој е многу вреден, велиме дека е: hard working
232.                Кога некој не е работлив, велиме дека е: lazy
233.                Што уживаат да гледаат децата на ТВ? cartoons

234.                Marija and Marko were in Vevchani last weekend. They were staying at their friend’s Mirko as his guests. Mirko was preparing his mask for the Carnival. Like every year, this year too, the Carnival was a big event in the village. The people from the village were wearing mask-costumes for the Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was thinking that she would come the next year as well. She really was impressed by the whole show there. People singing and dancing all day long. And then, the next day, they were burning the masks. For Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying it at all. He was cold and he saw people drinking all the time. He was thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer, when the weather would be warm and he would be able to see the Vevchani springs, and visit other places there.
Што би сакал да види Марко во Вевчани? Spring извор

235.                Доврши ја реченицата:”I eat soup with a ___spoon___.”
236.                Доврши ја реченицата:”We are going to Egypt to see the _pyramids______.”
237.                Дополни ја реченицата:”I am going ____to buy___ a new jacket.”
238.                Дополни ја реченицата:”I am writing ___(a letter) an email___ to my teacher.”
239.                Дополни ја реченицата: ”I love watching __cartoons_____;
Tom and Jerry is my favorite one.”
240.                Дополни ја реченицата:”I usually have ____breakfast________ in the morning.”
241.                Доврши ја реченицата: ”I am studying for my ___external testing (exam, test . . . )___.”
242.                Дополни ја реченицата:”The ___river___ Vardar is very polluted.”
243.                Дополни ја реченицата:”He eats a lot of __sweets____, so now he has bad teeth.”
244.                Дополни ја реченицата:”She likes going to the _cinema_____ to watch movies.”
245.                Дополни ја реченицата:”My grandmother lives in a small ___village____ near Strumica“.
246.                Доврши ја реченицата:”The first meal you eat in a restaurant is __breakfast____.”
247.                Дополни ја реченицата:”I like ___Science______ because we do a lot of experiments in class.”
248.                Дополни ја реченицата:”I like ____watching___movies because they make me laugh.”
249.                Доврши ја реченицата:”I cut bread with a _____knife____.”
250.                Дополни ја реченицата:”`I ___am going_______ to the supermarket tomorrow.”
251.                Дополни ја реченицата:”We ____are makeing____ a barbeque on Sunday.”
252.                Дополни ја реченицата:”All my friends _are going_____ to my birthday party next week.”
253.                Дополни ја реченицата:”_Is __ Susan working this week?”
254.                Дополни ја реченицата:”My favorite TV show ____is___ in a minute.”
255.                Како ќе кажеш дека вчера си бил/а дома?
I was at home yesterday.
256.                Како ќе кажеш дека вчера си бил/а на лекар?
I was at the doctor yesterday.
257.                Како ќе кажеш дека ова лето не си бил/а на одмор?
I wasn`t at holiday, this summer.
258.                Како ќе го прашаш другарчето дали вчера било на кино?
My friend was at the cinema yesterday.
259.                Како ќе кажеш дека другарка ти Сузан била во диско?
My friend Susan was at the disco.
260.                Како ќе кажеш дека си бил/а дома? I was at home.
261.                Како ќе одговориш на то:”Were you busy last night?” Yes, I was / No, I wasn`ty
262.                Како ќе одговориш на то:”Were you and John there?”
Yes, we were.  No, we weren`t.
263.                Како ќе прашаш дали Том и Марк биле немирни?
Were Tome and Maks good? (naughty)
264.                Дополни ја реченицата:”Tom __was___ in Spain last weekend.”
265.                Како ќе кажеш дека твојот брат бил во Кина?
My brother was in China yesterday.
266.                Како ќе кажеш дека Сара вчера била поспана?
Sara was sleepy yesterday
267.                Како ќе кажеш дека Сара сега игра на компјутерот?
Sara is playing on the computer now.
268.                Како ќе кажеш дека Сем и Сара вчера биле на училиште?
Sam and Sara weren`t at school yesterday.
269.                Како ќе кажеш дека Питер бил ученик кога бил млад?
Peter was a student when he was young.
270.                Како ќе кажеш дека твоите родители се многу горди на тебе денес? My  parent are very proud of me?
271.                Како ќе кажеш дека Даниел сега е поп-ѕвезда?
Danie is a pop star, now.
272.                Како ќе кажеш дека децата вчера не биле тивки?
The kids were not quiet yesterday
273.                Како ќе кажеш дека Макс минатата недела бил во Лондон?
Last week Maks was in London. (last week)
274.                Како ќе прашаш кој ќе готви вечера вечерва? Who is cooking dinner tonight?
275.                Како ќе прашаш кој ни бил на гости?  Who was our guest?
276.                Како ќе прашаш колку чини велосипедот? How much is the bike?
277.                Како ќе прашаш каде можеш да купиш млеко? Where can I buy some milk?
278.                Како ќе го прашаш другарчето колку е високо? How tall are you?
279.                Како ќе прашаш кој танцува најдобро во твоето семејството? Who is the best dancer in your family?

280.                Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico, you should definitely see the Mayan temples near Merida.
Кое му е омиленито место за одмор на авторот?

281.                Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico, you should definitely see the Mayan temples near Merida.
Зошто му се допаѓа Мексико на авторот?


282.                Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico, you should definitely see the Mayan temples near Merida.
Зошто му се допаѓа времето во Мексико на авторот?

283.                Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico, you should definitely see the Mayan temples near Merida.
Што има интересно да се види во Мексико Сити?


284.                Mexico is one of my favorite vacation places. I like the weather there because it never gets cold. People are nice and they never laugh at my broken Spanish. Mexico City is an interesting place to visit. It has great museums and lots of old buildings. If you are planning a trip to Mexico, you should definitely see the Mayan temples near Merida.
Која една од најголемите знаменитости на Мексико?

285.                It was Halloween, the last day of October. It was October 31st.
286.                Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt with a big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.
Кој ден паѓа празникот Ноќта на вештерките?

287.                It was Halloween, the last day of October. It was October 31st. Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt with а big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.
Зошто Ноќта на Вештерките му е омилен ден на Фреди?

288.                It was Halloween, the last day of October. It was October 31st. Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt with а big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.
Во кој лик се маскира Фреди за Ноќта на вештерките?

289.                It was Halloween, the last day of October. It was October 31st. Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt with а big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.
Како изгледа маицата на Супермен?

290.                It was Halloween, the last day of October. It was October 31st. Halloween was Freddy’s favorite day. Halloween was a day to play costume dress-up. For Freddy, Halloween was Superman day. On Halloween, Freddy wore a Superman costume. He wore his blue t-shirt with а big red “S” on it. Superman was Freddy’s hero.
Зошто Фреди го сака Супермен?  HERO

291.                Како ќе се извиниш бидејќи не можеш да дојдеш некаде?
I am sorry, I can`t come.
292.                Кој од дадените одговори е извинување?I am sorry , Apologize
293.                Како ќе прашаш кој дошол на гости?
 Who came to our house?

294.                Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Како ќе ја опишеш новата девојка на Бен?


295.                Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Кој има нова девојка?
296.                Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Која е новата девојка на Бен?


297.                Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
По што се разликуваат Холи и Мериен?

298.                Ben has a new girlfriend. Her name is Holly. Holly is shy. She likes to read. She has red hair. She is kind. She loves her family. She is very different from Ben's old girlfriend, Marianne. Marianne was loud. She liked to watch TV. She was mean sometimes. She had a lot of money. Ben used to love Marianne. She was cool at first. Holly is better for him. He can imagine marrying Holly someday.
Зошто на Бен повеќе му се допаѓа Холи?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.