eTwinning

eTwinning
Here we are!

Wednesday, December 6, 2017

5 grade Homework ДОМАШНО 5 ОДДЕЛЕНИЕ

Напишете ги речениците во сите форми -потврдна прашална и негативна
Како во примерот:

He (like ) Science
He likes Science. 
He doesn't like science.
Does he like science?

1. We  (watch) TV.
2. They (read ) a book.
3. She ( go ) to school.