eTwinning

eTwinning
Here we are!

Tuesday, March 17, 2015

St Valentine at Koco Racin Bitola

Photo


Photo


Photo
Извештај од реализиран проект по повод 
14 Февруари ден за лица со посебни потреби

14.02.2014
Наслов на проектот -    „Да се сакаме, играме и креираме заедно“
Во рамките на проектот  Недела на  Разноликост  организиран од страна на Британски совет Македонија , Министерството за образование и наука на Р Македонија, беше реализиран и нашиот проект „Да играме и учиме заедно“. Овој проект беше реализиран од ОУ Коле Канински, а  зедоа учество учениците од ЗДОСГ Кочо Рацин од Битола.
Нашите ученици цртаа, креираа и разговараа за разликите и сличностите кај децата со посебни потреби. Часот беше посветен со цел нашите ученици да стекнат знаење и станат свесни за тоа дека сите деца се еднакви, имаат исти  желби и исти мисли, но дека нивната попреченост ги прави тие да бидат посебни. Цртежите на учениците беа објавени на заедничката веб страна

Тек на часот
Часот беше поделен на три дела, најпрво се поведе дискусија кои се тие деца зошто се различни. Учениците дадоа свои мислења како ги гледаат тие деца и се дојде до заклучок дека не треба да ги сожалуваме , туку да им помагаме и да ги прифатиме како дел од сите нас.  Следеа презентација, и дискутираа за сообраќајните знаци или знаците кои секојдневно ги среќаваме , а се однесуваат на луѓето со посебни потреби.
Во текот на часот тие цртаа ги пренесуваа своите видување и идеи, и сето тоа го истакнавме на веб страната каде што учествуваа сите наставници од училиштата вклучени во проектот.
Вториот дел од проектот беше посета на ЗДОСГ Кочо Рацин од Битола каде што децата заедно цртаа креираа и презентираа пораки за љубовта.
На крајот на часот учениците даваа рефлесија за наученото и донесовме заеднички заклучок „ Да играме и учиме заедно“
Учениците од 5 одделение

Одговорен наставник  КаролинаНеделковска

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.